Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Մեծ Պալատի կայացրած վճիռը Ֆոն Հաննովերի կողմից ընդդեմ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության բերված թիվ 40660/08 և 60641/08 գանգատների հիման վրա: 

Skip to content