Սույն հետազոտությունը Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից 2001 թվականի փետրվարի 6-ին Տամմերն ընդդեմ Էստոնիայի գործով կայացրած վճռի թարգմանությունն ու վերլոււծությունն է: Գործը փաստերը վերաբերվում են լրագրողի կողմից հանրային նախկին •ործչին զրպարտելուն, որի համար լրագրողը ենթարկվել էր քրեական պատասխանատ‎վության: 

Skip to content